Waarom LIFE Belgium for Biodiversity?

Afbeelding
foto1

Het LIFE Belgium for Biodiversity-project (LIFE B4B) zal bijdragen tot het beschermen en het herstel van de  biodiversiteit in België. De focus ligt op het faciliteren van de uitvoering van bestaande regionale beleidskaders en het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren. Het project wordt uitgevoerd door alle Belgische overheden die verantwoordelijk zijn voor het Natura 2000-beleid en 8 andere partners (14 partners in totaal) waaronder andere overheden en stakeholders. LIFE B4B zal actief zijn over het hele grondgebied van België.

De biodiversiteit beschermen door de integriteit van de beschermde gebieden (Natura 2000 gebieden en andere groene infrastructuur) te verbeteren. Dit betekent uitbreiding van de van beschermde gebieden, het verbinden van beschermde gebieden, het installeren van passend beheer in beschermde gebieden en het voorkomen van inbreuken op de natuurregelgeving in de beschermde gebieden.
 

Herstel van de biodiversiteit door het verbeteren van de staat van instandhouding van soorten en habitats/leefgebieden. Er zal een speciale grootschalige herstelagenda worden opgezet en uitgevoerd met aanvullende financiering. Daarnaast zullen er soortbeschermingsprogramma's (SBP’s) en actieplannen voor soorten en habitats/leefgebieden worden opgesteld en uitgevoerd met aanvullende financiering. Ook biodiversiteit in landbouw krijgt de nodige aandacht via natuur inclusieve landbouw. Diverse pilootprojecten worden opgesteld om instrumenten voor het behoud van biodiversiteit op gronden van private eigenaars uit te testen in België.
 

Verminderen van de impact van milieudrukken op de Belgische biodiversiteit, zoals lichtvervuiling, afvalwater en recreatie. Er worden verschillende pilootprojecten gestart om de impact van deze milieudrukken te verminderen. Indien succesvol, worden deze verder opgeschaald waarbij gebruik zal gemaakt worden van aanvullende financiering. Hydrologie en klimaatverandering hebben een impact op biodiversiteit en verdienen dan ook de nodige aandacht in het kader van dit project.
 

Systeemverandering mogelijk maken: vele stakeholders en actoren zijn betrokken bij het herstel en behoud van onze biodiversiteit. Om dit netwerk verder te versterken, worden er verschillende horizontale maatregelen genomen. Dit omvat opleidingen geven, communicatie naar belanghebbenden, kennis delen, Natura 2000-branding en gebruik maken van relatiebeheerders of ambassadeurs om biodiversiteit hoger op de agenda te plaatsen van andere beleidsdomeinen. Internationaal zal LIFE B4B ook bijdragen aan het Europese biogeografisch proces Natura 2000.