Afbeelding
ochtendmist
Afbeelding
An illustration of a meter showing a low reading, with 4 leaves symmetrically attached to the bottom

Reducing impact of environmental pressures

Verminderen van milieudrukken

 

Dit thema is onderverdeeld in 5 specifieke subthema's die elk focussen op een wel bepaalde milieudruk:  

  • In to the dark: Het opstellen van een lichtreductieagenda voor Natura 2000-gebieden in de Brusselse regio en starten met de implementatie van de acties gedefineerd in de deze agenda om de impact van openbare verlichting op de biodiversiteit te verminderen tegen 2030. Dit zal resulteren in de aanpassing van de langetermijninvesteringsplannen van de lichtoperatoren in het proefgebied, wat zal zorgen voor een concrete impact in het proefgebied (in het bijzonder positieve impact voor een groot aantal vleermuissoorten), de activering van aanvullende financiering, alsook opschalen van het piloot project doorheen België.  
  • Een herstelprogramma opzetten om de impact van stikstofdepositie aanzienlijk te verminderen en beginnen met de uitvoering van dit programma tegen 2031 met een specifieke focus op hydrologisch herstel. Dit zal resulteren in een projectagenda die hydrologische herstelmaatregelen zal koppelen aan de vermindering van de huidige stikstofdruk. Om deze milieudruk te verminderen, zijn ecohydrologische studies een eerste stap in de ontwikkeling van richtlijnen voor herstel.  
  • Het doel is om een proof of concept (POC) te ontwikkelen om de impact van effluenten van weginfrastructuur op de biodiversiteit te verminderen tegen 2031 in een transregionale context. Dit pilootproject zal resulteren in één transregionaal POC dat uiteindelijk de waterkwaliteit zal stabiliseren, de vervuiling zal verminderen en de toestand van flora en fauna op de pilootlocatie zal verbeteren (met een positief effect voor verschillende geïdentificeerde soorten en habitats). De getrokken lessen kunnen worden toegepast op andere transregionale locaties en kunnen worden gebruikt voor het mainstreamen van de vermindering van afvalwater van weginfrastructuur.  
  • Onderzoek om de impact te bepalen van recreatieve activiteiten en evenementen op habitats en soorten in en naast N2000-gebieden, resulterend in een beslissingskader dat kan worden getest in het grensoverschrijdende Zoniënwoud en de Brusselse parken. Het resultaat van dit onderzoek zal is een solide wetenschappelijke evaluatie die mogelijk gebruikt kan worden in heel België, evenals een besluitvormingskader voor evenementen in N2000-gebieden in het Brusselse Gewest.
  • De impact van de klimaatverandering evalueren (met inbegrip van de hydrologische impact) door de gevolgen te bepalen voor het behoud van de status van soorten en habitats tegen 2025. Dit zal resulteren in een rapport dat de meest betrokken Waalse habitats en soorten identificeert en karakteriseert en de potentiële of verwachte impact van klimaatverandering op hun ontwikkeling. Bovendien zal het rapport de mogelijke gevolgen onderzoeken op hun behoudsstatus en behoudsdoelstellingen en mogelijke aanpassingen van het beheer en van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen die bij decreet zijn vastgesteld. De mogelijkheid van uitbreiding van het verspreidingsgebied van bepaalde habitats of soorten zal worden geanalyseerd (verdwijnen/verschijning), evenals de gevolgen voor de Waalse behoudsstrategie.