Afbeelding
Zon door de bomen
Afbeelding
An illustration of a flower growing a coin, with a tree in the background

EU Project Office & Financing biodiversity

EU Projectbureau & Financiering biodiversiteit

Het eerste doel van dit thema is het opzetten van een Belgisch team van EU-projectexperts om het opmaken van EU-projectvoorstellen (LIFE, Interreg, Horizon Europe, Erasmus+, enz.) te vergemakkelijken. Dit zal op drie manieren gebeuren:

Opmaken van voorstellen:


Het doel is om ten minste 3 voorstellen per jaar in te dienen (24 voorstellen ingediend binnen de looptijd van het project). We verwachten onze succesratio te verhogen van 20% naar 30%, wat betekent dat in totaal 7-8 aanvragen succesvol zouden zijn. Gemiddeld zal het totale budget van elke aanvraag 7 miljoen euro bedragen. In totaal verwachten we dus 49 miljoen euro extra te mobiliseren. Deze projecten zullen nauw verbonden zijn met de verschillende processen en taken van LIFE België voor Biodiversiteit.

Ondersteuning bieden aan stakeholders bij het opmaken van voorstellen:

Naast het opmaken van deze projectenvoorstellen zal het team ook contacten leggen en stakeholders ondersteunen bij het indienen van door de EU gefinancierde projecten door advies en begeleiding te bieden. Afhankelijk van de behoeften kunnen leden van het EU-projectbureau ook training geven (webinar, infodag, enz.).

Het creëren van een pool van fondsenwervingsexperts van alle projectpartners om de samenwerking en coördinatie te verbeteren voor een succesvolle projectontwikkeling:

Deze experts hebben allemaal hun eigen persoonlijke EU-netwerk. Dit biedt de mogelijkheid om contacten te leggen met meer andere lidstaten om projecten met gemeenschappelijke doelen voor te bereiden en meer invloed op de EU te creëren om de nodige maatregelen op EU-niveau te nemen ten gunste van habitats en soorten (vgl. biogeografisch niveau, migrerende soorten, grensoverschrijdende milieubedreigingen).

Het EU-projectbureau en het financieringsteam zullen nauw samenwerken met alle regio's en de federale staat. Dit moet resulteren in het mobiliseren van aanvullende financiering. Alle partners dragen bij aan het EU-projectbureau, afhankelijk van hun interesse en betrokkenheid bij een projectvoorstel. In totaal worden minstens 7 succesvolle aanvragen verwacht voor een totaalbudget van 49 miljoen euro binnen LIFE, Interreg, Horizon Europe, ESF-programma's, enz. Daarnaast kan dit EU-projectbureau ook bijkomende aanvullende financiering mobiliseren van niet-EU-gerelateerde fondsen (bv. internationale fondsen, privéfondsen, enz.). Dit zal een zeer belangrijke taak zijn om een hefboomeffect te creëren en substantieel bij te dragen aan de implementatie van de prioritaire actiekaders of PAFs.


Daarnaast zal dit team van het EU-bureau nieuwe innovatieve financieringsmechanismen verder onderzoeken, voornamelijk buiten het bereik van overheidsfinanciering. Dit is nodig omdat er een enorme financiële kloof bestaat tussen wat nodig is en de beschikbare overheidsfinanciering (EU-, nationale en regionale financiering). Deze innovatieve aanpak moet een hefboomeffect creëren en leiden tot een nog snellere implementatie van maatregelen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.